Ekokompassimme auditoitu

Olemme pitkäjänteisen ympäristöohjelmamme puitteissa ottaneet käyttöön Ekokompassin, jonka avulla pystymme seuraamaan ja todentamaan ympäristöohjelmamme tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Tarkempaa tietoa Ekokompassista tästä

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään, kun auditoija toteaa seuraavien kriteerien täyttyvän:

  1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
  2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö.
  3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
  4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
  7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
  10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Lisäksi ympäristöohjelmaamme kuuluvat olennaisin osin FSC, Hiilijalanjälki ja Joutsenmerkki. Lue lisää tästä